Τροποποίηση της αριθμ.19/2017 προηγούμενης απόφασης στο μέρος που αφορά στην συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής κάθε είδους εργασιών, μεταφορών που δεν εντάσσονται σε έργα για το έτος 2017 βάσει του Ν.4412/2016