Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τριωρόφου κτιρίου με υπόγειο-Δημοτική Βιβλιοθήκη οδός Μοσχονησίων Αμβροσίου 9, ΟΤ 14»