Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μικρές τοπικές επεκτάσεις αγωγών ακαθάρτων για την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων (έτους 2011)»