Τροποποίηση της με αριθμό 52/3-10-2023 απόφασής του το Διοικητικό Συμβούλιο του πρώην ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ