Έγκριση πρακτικού για τις ομάδες Α: “ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”, Γ:”ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ”, Δ:”ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ” και Ε: “ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Α.Π.-ΓΑΛΑ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚH ΙΑΤΡΙΚΗ ” για την ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α ΤΟΥ Ν4412/2016 χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, σε συνέχεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατά τον οποίο κρίθηκαν άγονες.