Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την συνέχιση του συνοπτικού διαγωνισμού της “Προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό”