Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.