Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης και τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (απαγόρευση στάσης-στάθμευσης ) επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αρ.38, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής