Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πληροφοριακών πινακίδων και τοποθέτηση λευκής διαγράμμισης επί του οδοστρώματος (διάβαση πεζών) επί της οδού Δήλου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής