Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου