Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου ,κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής