Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χώρων στάθμευσης φορτηγών επί της οδού Ειδομένης όπως ορίζεται στην αριθμ. 60/2005 απόφαση Δ.Σ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής