Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023  κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.