Έγκριση πρακτικού Νο 3 ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» και ανάδειξη οριστικών αναδόχων