α) Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής  και του Δήμου Δάφνης- Υμηττού για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ», β)  εξουσιοδότηση του Δημάρχου  για την υπογραφή της και γ)  ορισμό εκπροσώπου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.