Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 περ.1 του Ν.4625/19