Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια του τρέχοντος διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 107028