Αποδοχή πίστωσης ποσού για   καθαρισμό και συντήρηση  φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου  ομβρίων υδάτων.