Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018