Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση προσφοράς για τη προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» και ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος (σύμφωνα με το άρθρο 32γ του Ν. 4412/16), μετά την κοινοποίηση της αρ.180/2018 πράξης του στ’ κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αρ.πρωτ.38294/29-6-2018