Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για ζημιές του υπ’αρ.κυκλοφορίας ΖΥΑ3661 του κ.Σ.Θ.