Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021 του Δήμου και του Ν.Π. που εποπτεύει και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση