Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής