Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής