Έγκριση συμψηφιστικών κινήσεων- αποδέσμευσης ποσών