ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με αρ.6/29-1- 2018, ως προς το σκέλος της παραγράφου Β και μόνο ότι αφορά τους κωδικούς 20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρέλαιο κίνησης) και 10.6641.0005 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)