Πρόσληψη δεκαπέντε (15) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και τριών (3) ΔΕ Οδηγών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 263/9-12-2022 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της αριθμ. 9886/8-2-2023 εγκριτικής του Υπουργείου.