Κατανομή των εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου, για το διδακτικό έτος 2023-2024.