Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου