1)Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας του Πράσινου Ταμείου 2)Έγκριση όρων της απόφασης ένταξης της πράξης για τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -2018» για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ» και 3)εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του