Έγκριση παράτασης λειτουργίας της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με κωδικό ΟΠΣ 5002498 του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»  και Έγκριση Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου  Δάφνης-Υμηττού», της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5002498