Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης στα πλαίσια της κλειστής ανταγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης για την ομάδα 3  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστ. 192676  σχετικά με την  προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ» κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της ΕΑΔΔΗΣΥ)