Προσθήκη –συμπλήρωση της αριθμ. 94/2017 προηγούμενης απόφασης του σώματος για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων βάσει του αρθρ.66 του Ν.4483/2017, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.