Έγκριση του Νο 1 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Διατροφής» και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου