Συγκρότηση των επιτροπών του Δήμου για το έτους 2017 α) Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου β) Ειδική Επιτροπή της παρ.3, του άρθρου 13 του Κεφαλαίου Α’ (Κανονισμός Καθαριότητας) του Κανονισμού Τμήματος Περιβάλλοντος και γ) Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών δια την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων σύμφωνα με το άρθρο του Π.Δ. 270/1981