Ορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, επί υποθέσεως του Δήμου