Τροποποίηση της αριθμ.150/2019 προηγούμενης απόφασης που αφορά στον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου και συντονιστή δράσεων συμμετοχής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγιών πόλεων-Προαγωγής υγείας