Έγκριση παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία πιστοποίησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων