Έγκριση 3ου Πρακτικού του     Ανοιχτού Διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας , ευπρεπισμού και χημικού υλικού, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και των Νομικών του προσώπων» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.