Ανάκληση της αρ.49/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν του αρ. πρωτ.6954/10-7-2017 εγγράφου του ΕΔΣΝΑ και της αρ.186/2017 απόφασης της ΕΕ ΕΔΣΝΑ και εκ νέου Παράταση της σύμβασης ΕΔΣΝΑ-Δήμου Δάφνης-Υμηττού για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού για έξι μήνες (ήτοι από 1.5.2017 έως 31.10.2017)