Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ