Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» για την ομάδα 1:πλαίσια και ομάδα 2: υπερκατασκευές και κατακύρωση και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου