Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης» για την ομάδα «Καύσιμα κίνησης (Πετρέλαιο DIESEL κίνησης-γραμμή 1, Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων γραμμή 2) και κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου