Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων Α’ ΦΑΣΗ έτους (2016)»