Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Τεχνικού  Δελτίου Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ–ΥΜΗΤΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001978 και του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, στα πλαίσια της αυτοδίκαιης κατάργησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» (άρθρο 27 του Ν.5056/2023)