Έγκριση της Χρονικής παράτασης των συμβάσεων με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής