Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης» και ανάδειξη του «προσωρινού» αναδόχου