Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» και ανάδειξη του «προσωρινού» αναδόχου