Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης , φωτοτυπικού χαρτιού & λοιπών εντύπων, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού», Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 268148 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ανά ομάδα