Αποδοχή επιχορήγησης για την Α’ κατανομή έτους 2024 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων